skip to main content
Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dịch vụ phát hiện tài nguyên học tập và nghiên cứu


Hệ thống tìm kiếm và phát hiện tài nguyên điện tử phục vụ nghiên cứu của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam (VNUA), bao gồm kết nối tìm kiếm nhiều cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến phục vụ học tập và nghiên cứu tích hợp quy mô lớn chỉ mục trong môi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm triệu xuất bản điện tử quan trọng ở phạm vi toàn cầu và khu vực với hàng trăm nghìn biểu ghi kết nối tới toàn văn được lựa chọn và sẵn có cho kích hoạt phù hợp. Những tài nguyên điện tử này là các bài báo tạp chí khoa học, sách điện tử, bình xét, tài liệu pháp lý, bộ dữ liệu nghiên cứu, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật, luận văn và nhiều loại hình tài liệu khác được thu hoạch từ các nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai, và nhà tích hợp nội dung, cũng như từ kho số truy cập mở sẵn có trực tuyến của hàng trăm trường đại học trên thế giới.


Bạn đang tìm kiếm gì?

Hệ thống được triển khai với một hộp tìm kiếm duy nhất sẽ là một công cụ tuyệt vời để tìm kiếm tài nguyên học tập và nghiên cứu từ nhiều nguồn nghiên cứu khác nhau trong cùng một giao diện. Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm chung này nếu bạn muốn:


- tìm kiếm một nhan đề tài liệu cụ thể, bất kể nó là sách hay một bài báo nghiên cứu sẵn có
- tìm kiếm kết hợp cả sách, bài báo, sách điện tử… theo một chủ đề nào đó hoặc
- đơn giản khởi đầu một phát hiện tài nguyên cho nghiên cứu


Nếu bạn đọc muốn tìm kiếm trực tiếp trên các CSDL tạp chí điện tử online đặt mua
xin hãy kích vào kết nối dưới đây:     1. SpringerLink Journal Standard Package
      

     2. Ebook ScienceDirect
      

     3. AccessDL
      

     4. Emerald
      

     5. CABI Journals
      

     6. Ebook Dawsonera
      

     7. Proquest Central
      

     8. Taylor and Francis CRCnetBase
      

     9. Wiley Online Library
      

     10. Anmol
      

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...